Versie:     1.0.0

Algemene Voorwaarden van Vendeka, gevestigd te Westervoort, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64538702

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die geleverd worden/zijn en waren door Vendeka.

Definities:

Account: inloggegevens waar mee een Klant kan inloggen op een systeem om toegang te kunnen krijgen tot zijn product en/of dienst.
Colocatie:het plaatsen van een Server van een Klant in kastruimte/netwerk van Vendeka.
Datacentrum:gebouw wat er op is ingericht om een groot aantal Servers te huisvesten en te verbinden met het internet.
Dataverkeer:het uitwisselen van data tussen Server en Klant.
Dedicated Server:een Server die eigendom is van Vendeka en waarvan de hardware word onderhouden door Vendeka. De Klant krijg volledig toegang op deze Server en is zelf verantwoordelijk voor de software.
Domeinnaam:een naam waarmee een bepaalde internet host wordt aangegeven; dit in tegenstelling tot het moeilijker te onthouden IP-adres. Bijvoorbeeld: Vendeka.nl
E-mailadres:Een elektronisch adres op naam van de Klant, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
FUP:Fair Use Policy. Over het algemeen zal hiervoor het gemiddelde van alle gebruikers van een soortgelijk product of dienst als uitgangspunt dienen.
GB:gigabyte, gelijk aan 1000 megabytes.
Klant:persoon of partij die een dienst en/of product afneemt van Vendeka
Server:een computersysteem verbonden met het internet die word gebruik voor opslag en distributie van data.


1   Algemeen

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Vendeka.
1.2   Vendeka behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden op elk moment te kunnen veranderen.
1.3   De Algemene Voorwaarden van Vendeka zijn automatisch van toepassing op alle diensten en producten die Vendeka levert.
1.4   Vendeka laat soms diensten leveren door derden, Vendeka aanvaard geen aansprakelijkheid op geleverde diensten van deze derden.
1.5   De persoonsgegevens van de Klant worden nooit aan derden verstekt. Vendeka gebruikt deze gegevens alleen voor administratieve doeleinden. Vendeka verstrekt deze gegevens alleen aan derden als hiertoe een gerechtelijk bevel is.
1.6   De Klant dient Vendeka zo snel mogelijk op de hoogte te brengen wanneer zijn/haar persoonlijke gegevens veranderen. Eventuele onkosten die gemaakt worden door Vendeka door opgaaf van onjuiste gegevens zijn voor rekening van de Klant.

2   Levering

2.1   Onder levering word verstaan: het aanmaken van een Account voor de Klant, het plaatsen van een Server, het aanvragen van een product of dienst voor de Klant, het leveren van hardware en/of software door Vendeka.
2.2   Levertijden zijn altijd onder voorbehoud, levertijden worden geschat door Vendeka en Vendeka probeert er alles aan te doen om binnen de opgegeven periode het product of de dienst te leveren. Bij overschrijding van de levertijd kan de Klant nimmer aanspraak maken op een schadevergoeding en/of annulering van de opdracht.
2.3   Vendeka behoudt zich het recht om in bepaalde situaties niet over te gaan tot levering van een product of dienst. Hiervan word de Klant door Vendeka op de hoogte gebracht.

3   Annuleringen

3.1   Een geplaatste order door de Klant kan nimmer worden geannuleerd.
3.2   Wanneer een Klant toch wenst zijn order te annuleren dient de klant de administratie kosten te betalen van vijftig (50) procent van het bestelde product en/of dienst met een minimum van vijftig (50) euro.
3.3   De aanvraag van een Klant om een order te annuleren dient schriftelijk ingediend te worden bij Vendeka.

4   Betalingen

4.1   Betalingen dienen altijd door de Klant voorruit betaald te worden, tenzij anders overeen gekomen.
4.2   Betalingen van een product of dienst die geleverd word door Vendeka dient door de Klant altijd betaald te worden aan Vendeka.
4.3   In het geval dat een Klant later betaalt dan veertien (14) dagen na afname, is de Klant de rente van drie procent (3%) per maand verschuldigd aan Vendeka over het openstaande bedrag. 1 dag te laat betalen word gerekend als 1 maand. 1 Maand en 1 dag is 2 maanden, enzovoorts.
4.4   Eventuele kosten die gemaakt worden door Vendeka op openstaande betalingen, als nog te innen zijn, voor de rekening van de Klant.
4.5   De eventuele kosten die gemaakt worden door Vendeka om openstaande betalingen te innen bedraagt twintig procent (20%) van het openstaande bedrag met een minimum van tweehonderd (200) euro. Vendeka is niet verplicht aan te tonen dat deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.
4.6   Vendeka behoudt het recht om een Klant af te sluiten van een product of dienst wanneer deze gebrekig is aan betalingen van openstaande facturen.
4.7   Vendeka is gerechtigd om de tarieven van een product of dienst te wijzigen. Vendeka dient de Klant hier van uiterlijk een (1) maand van te voren hiervan op de hoogte te brengen.
4.8   Niet gebruik maken van een product of dienst door de Klant is irrelevant voor de betalingen. Ook persoonlijke argumenten mogen de Klant niet het recht geven om niet aan de betalingsplicht te voldoen.
4.9   De Klant dient altijd de betaling te voldoen volgens de gestelde eisen die Vendeka vermeld aan de Klant. Vendeka behoudt zich het recht om incorrecte betalingen niet terug te betalen.
4.10   Eventuele kosten die berekend worden door de bank of door een andere financiële instantie die worden gemaakt tijdens of voor of na een betaling zijn voor rekening van de Klant.
4.11   Betalingen die door de klant incompleet of onvolledig betaald zijn dienen door de klant binnen 24 uur aangevuld te zijn en/of volledig gemaakt te worden.

5   Contracten en periodes

5.1   De minimale contractperiode bij Vendeka bedraagt een (1) jaar (12 maanden) tenzij anders overeengekomen.
5.2   De contractperiode wordt gestart wanneer het product of de dienst beschikbaar is voor de Klant. Of de Klant gebruikt maakt van het product of de dienst is irrelevant.
5.3   De contractperiode wordt altijd stilzwijgend verlengt, tenzij anders overeengekomen.
5.4   Wanneer de Klant een volgende periode geen gebruik meer wenst te maken van een product of dienst dient de Klant dit drie (3) maanden voor het aflopen van de contractperiode schriftelijk bekend te maken aan Vendeka.

6   Gebruik

6.1   De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hardware en software en verbindingen om toegang mogelijk te maken voor het geleverde product of dienst van Vendeka.
6.2   De Klant is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte die vooraf is overeengekomen, de Klant draagt zelf de verantwoording om deze hoeveelheid niet te overschrijden. Vendeka is bevoegd om stappen tegen de Klant te ondernemen wanneer de Klant over de hoeveelheid heen gaat. Onder deze stappen vallen: het afsluiten van het product of de dienst van de Klant en het verwijderen van bestanden van de Klant.
6.3   De schijfruimte die de Klant afneemt bij Vendeka mag alleen gebruikt worden voor bestanden die internet gerelateerd zijn. Warez en andere illegale praktijken en/of software zijn niet toegestaan.
6.4   De Klant mag andere Klanten niet hinderen of schade brokkelen aan eigendommen van Vendeka. Het is dan ook verboden voor de Klant om programma's en/of processen te starten waar van de Klant weet of kan vermoeden dat dit destructieve gevolgen heeft.
6.5   De Klant mag nimmer het product of de dienst gebruiken voor doeleinden die bij de Nederlandse wet verboden zijn. De Klant mag nooit het excuus gebruiken dat hij of zij hier van niet op de hoogte was.
6.6   De Klant dient zich te houden aan de regels van de netiquette, de richtlijnen van de reclame code commissie en de wetten van het land waar de Klant zicht bevind.
6.7   Op sommige producten en/of dienst rust een FUP. Bij overschrijding van de FUP gelden kosten die worden doorberekend per maand aan de eindgebruiker a een (1) euro per GB, te betalen binnen veertien (14) dagen na berichtgeving. Er rust alleen een FUP op een product of dienst wanneer dit duidelijk en schriftelijk overeengekomen is tussen de Klant en Vendeka.
6.8   Bepaalde producten en/of diensten zijn gelimiteerd in het dataverkeer wat deze producten en/of diensten gebruiken. Wanneer deze limitatie word overschreden mag Vendeka dit product en/of deze dienst afsluiten. Aan het afsluiten van een product of dienst kan de Klant geen rechten ontleden.
6.9   De Klant is zelf verantwoordelijk voor het dataverkeer wat hij of zij verbruikt, ook de eventuele extra kosten die worden gemaakt door de Klant dienen te allen tijde betaald te worden door de Klant.
6.10   Wanneer een product of dienst overgenomen is door derden zijn de eventuele kosten die gemaakt worden voor rekening van de Klant. De Klant dient altijd zelf zijn/haar product en/of dienst te beveiligen tegen kwaadwillig gebruik van derden.
6.11   Bij diensten zoals Colocatie en Dedicated Servers is de Klant zelf volledig aansprakelijk voor wat er gebeurd op deze Servers die de Klant afneemt en/of geplaatst heeft bij Vendeka.
6.12   Het product en/of de dienst die een Klant afneemt bij Vendeka is door de Klant zelf te beheren en te onderhouden, tenzij anders overeen gekomen.
6.13   Wanneer een Klant een product en/of dienst opnieuw geïnstalleerd dient te hebben kan Vendeka hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten hebben altijd een minimum van vijftig (50) euro.
6.14   Als een Klant er voor gezorgd heeft dat een product en/of dienst niet meer naar behoren werkt kan Vendeka dit herstellen met een nieuwe installatie. Vendeka kan hier voor de gemaakte kosten in rekening brengen, deze kosten hebben altijd een minimum van vijftig (50) euro. Dat de Klant de product en/of dienst schade heeft toegebracht door een gebrek aan kennis is irrelevant.
6.15   Als het blijkt dat een Klant moedwillig een product en/of dienst heeft beschadigt kan Vendeka deze Klant de toegang tot deze of een andere product en/of dienst ontzeggen. De kosten die gemaakt worden voor herstel dienen in dit geval ter alle tijd volledig betaald te worden door de Klant.

7   Domeinnamen

7.1   Vendeka verzorgt Domeinnamen registraties bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en andere derden in opdracht van de Klant. De keuze van de Domeinnaam is voor rekening en risico van de Klant. Vendeka is niet aansprakelijk voor schade die de Domeinnaam kan betrekken aan derden.
7.2   Domeinnamen kunnen alleen door Vendeka geregistreerd worden wanneer deze beschikbaar is voor registratie en wanneer de Klant hier recht op heeft.
7.3   Wanneer de Klant de eigendomsrechten verliest over de door hem/haar afgenomen Domeinnaam, dan is Vendeka in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen hiervan. Eventuele stappen die Vendeka kan ondernemen de Domeinnaam terug te krijgen zijn alleen in overleg met de Klant en geheel vrijblijvend.
7.4   Wanneer er een verhuizing word aangevraagd van een Domeinnaam is deze geheel ter verantwoording van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de (persoons)gegevens op de benodigde formulieren. De boete die Vendeka kan krijgen voor mislukte verhuizingen word altijd door berekend aan en betaald door de Klant.

8   Toegang

8.1   Vendeka is gerechtigd om de toegang van een product en/of dienst tijdelijk of onbeperkt te blokkeren of te beperken wanneer een Klant een verplichting of verplichtingen aan Vendeka niet of gedeeltelijk na komt of wanneer een Klant in strijd met de Algemene Voorwaarden van Vendeka handelt. Blokkeringen of beperkingen laten de betalingsplicht van de Klant onverlet.
8.2   De blokkering of beperking word ontheven wanneer de Klant binnen de gestelde termijn door Vendeka heeft voldaan aan zijn verplichtingen.
8.3   Vendeka behoud zich het recht om bij extreem data verkeer gebruik maatregelingen te nemen.
8.4   Wanneer de blokkering of beperking opgeheven kan worden is Vendeka gerechtigd om de eventuele onkosten voor de Klant in rekening te brengen met een minimum van vijftig (50) euro.
8.5   In het geval van Colocatie kan Vendeka de toegang tot het Datacentrum (tijdelijk) ontzeggen wanneer de Klant nog een of meerdere facturen heeft open staan. De toegang word dan weer verleent wanneer het verschuldigde bedrag is voldaan aan Vendeka.

9   Overmacht

9.1   Onder overmacht verstaat Vendeka alle zaken die vooraf niet te voorzien waren en waar geen voorbereidingen of maatregelen vooraf genomen konden worden met als gevolg dat Vendeka niet in staat is de producten en/of diensten te kunnen leveren aan de Klant. Hieronder vallen: storingen in internet verbindingen, storingen in netwerken, weer en natuurschade, brandschade en schade door derden.
9.2   Wanneer er sprake is van overmacht worden alle producten en diensten die Vendeka levert (tijdelijk) opgeschort. Indien in de periode van overmacht verplichtingen van Vendeka niet nageleefd kunnen worden is Vendeka niet verplicht de Klanten financieel tegemoet te komen. Ook is Vendeka niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade aan Klanten of derden wanneer er sprake is van overmacht.
9.3   De Klant heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen wanneer de periode van overmacht langer duurt dan twee (2) weken (14 dagen).

10   Ontbinding

10.1   Vendeka behoudt zich het recht om op elk moment de overeenkomst met de Klant te ontbinden wanneer deze zich niet houdt of heeft gehouden aan de overeenkomst, zonder terugbetaling van eventueel betaalde facturen aan de Klant. De Klant heeft in dit geval ook geen recht op een schadevergoeding van Vendeka.
10.2   Wanneer de Klant foutieve of onjuiste persoonlijke gegevens heeft verstrekt kan Vendeka de overeenkomst per direct stop zetten. Hierbij zijn alle genoemde punten uit 10.1 van kracht.
10.3   Vendeka behoudt zich het recht om op elk moment een overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden. Wanneer bovengenoemde punten uit 10.1 en 10.2 niet van toepassing zijn heeft de Klant recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van vooruitbetaalde kosten.

11   Aansprakelijkheid

11.1   Vendeka is nimmer aansprakelijk van schade die word geleden aan Klanten en/of derden.
11.2   Vendeka is niet aansprakelijk voor de beveiliging van gegevens die worden opgeslagen.
11.3   Vendeka is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens van Klanten en/of derden.
11.4   Vendeka is niet aansprakelijk voor schadevergoedingen die worden geëist door derden door het toedoen van de Klant. Ook is Vendeka niet verantwoordelijk voor onkosten die een klant maakt en wenst te verhalen op Vendeka.
11.5   De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het product en/of de dienst die de Klant afneemt bij Vendeka.
11.6   In het geval dat Vendeka aansprakelijk is voor het niet nakomen van de overeenkomst, of gebrekig lijken in het nakomen van de overeenkomst, zal Vendeka niet voor meer aansprakelijk zijn dat een keer de betaalde termijn van de Klant.
11.7   Aan de eventuele back-ups die Vendeka maakt kunnen geen rechten worden ontleent.

12   Klanten en geschillen

12.1   Een Klant of geschil is nooit een reden om de overeenkomst te ontbinden. De betalingsplicht laat de Klant onverlet wanneer de Klant een klacht of geschil heeft.
12.2   Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
12.3   Wanneer er bij een gerechtelijke uitspraak een of meerdere punten uit de Algemene Voorwaarden ongeldig word verklaart blijven de andere punten onverlet.
12.4   Een klacht van de Klant dient altijd onderbouwd te zijn.
12.5   De Klant dient een klacht schriftelijk in te dienen bij Vendeka.
12.6   Wanneer de Klant een geschil of klacht heeft mag hij/zij nimmer op publieke plaatsen en/of forums uitspraak doen over zijn aanvaring en/of probleem met Vendeka.
12.7   De Klant moet Vendeka altijd de tijd geven om de klacht te kunnen behandelen en/of Vendeka de tijd geven om het probleem te kunnen oplossen.

13   Wijzigingen

13.1   Vendeka behoudt zich het recht om op elk moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden altijd 1 maand na bekendmaking van kracht. De Klant heeft de mogelijkheid wanneer hij/zij het niet eens is met de wijzigingen de overeenkomst te ontbinden.
13.2   Deze Algemene Voorwaarden doen alle andere eerdere versies vervallen. Ook zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op eventuele andere handelsnamen die gebruikt worden door Vendeka.